Skip to content

Wat is kwaliteitszorg?

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. (plan, do check, act).Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en een jaarverslag). Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn en dit nemen wij op in ons kwaliteitsdocument. Op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen door middel van verschillende protocollen. We hebben de volgende protocollen: anti-pestprotocol, protocol emotie en agressie, het veiligheidsplan en de klachtenregeling van Kind en Onderwijs Rotterdam.

Back To Top